0
Prihlásenie

Nemáte ešte účet?

Registráciou získate:
  • Výmenu batérie zdarma
  • Dlhšiu dobu pro vrátenie tovaru
  • Zľavu až 15 % na všetky objednávky

Registrovať sa

Potrebujete poradiť? Zavolajte nám
+420 775 955 998 Po–Pá: 9:00–15:00 hod
V nákupním košíku zatiaľ nič nemáte.

Hľadáte inšpiráciu? Pozrite sa napríklad na obľúbené značky alebo aktuálne novinky v ponuke.

Reklamačný poriadok

Výňatok z Obchodných podmienok

 

5. Poučenie o práve na odstúpenie od zmluvy a vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy a ďalšie práva Spotrebiteľov

5.1.       Pre účely týchto Obchodných podmienok sa pojmom "Spotrebiteľ" rozumie každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti, alebo mimo rámec samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom, alebo s ním inak koná. Pojmom "Podnikateľ" sa pre potreby tohto poučenia rozumie Predávajúci, tj ŽILKA HODINKY s.r.o.,  Šlechtitelů 813/21, Holice, 779 00 , Česká republika, IČO 01617800, DIČ SK4120058481.

5.2.       Spotrebiteľ má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej dištančným spôsobom (na diaľku) v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. V prípade, že je predmetom zmluvy niekoľko druhov tovaru, alebo dodanie niekoľkých častí, lehota začína plynúť odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Pre odstúpenie od zmluvy môže Spotrebiteľ využiť nižšie uvedený formulár, ktorý si vytlačí, vyplní a zašle ho na adresu predajne Žilka hodinky Olomouc.

5.3.       Ak Spotrebiteľ odstúpi od Kúpnej zmluvy podľa predchádzajúceho odseku, je povinný na svoje náklady a nebezpečenstvo odovzdať Podnikateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, všetok tovar, ktorý od podnikateľa dostal. Podnikateľ je následne povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia tovaru, vrátiť Spotrebiteľovi všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od Spotrebiteľa na základe Kúpnej zmluvy prijal. Peňažné prostriedky budú vrátené rovnakým spôsobom, akým boli Podnikateľom prijaté, alebo spôsobom, s ktorým bude Spotrebiteľ súhlasiť, ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady. Podnikateľ nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky Spotrebiteľovi skôr, než mu Spotrebiteľ odovzdá tovar alebo preukáže, že tovar Podnikateľovi odoslal. Ak spotrebiteľ pri kúpe zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý podnikateľ ponúka, vráti Podnikateľ spotrebiteľovi náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

5.4.       Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku nakladania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je potrebný k oboznámeniu sa s povahou a vlastnosťami tovaru.

5.5.       Spotrebiteľ nemôže od zmluvy odstúpiť v prípadoch ustanovených Občianskym zákonníkom, najmä ak dôjde k dodaniu tovaru, ktorý bol upravený podľa prianí Spotrebiteľa, alebo pre jeho osobu.

5.6.       Spotrebiteľ sa v prípade akejkoľvek  nespokojnosti môže obrátiť so svojou sťažnosťou na konateľa Predávajúceho, ŽILKA HODINKY s.r.o. (Šlechtitelů 813/21, Holice, 779 00), alebo Českú obchodnú inšpekciu, ktorá dohliada na dodržiavanie povinností vyplývajúcich zo zákona o ochrane spotrebiteľa, či príslušný živnostenský úrad.

5.7.   K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 00020869, www.coi.cz.

 


6. Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

(Vyplňte tento formulár a pošlite ho späť, len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy).  

Oznámenie o odstúpení od zmluvy

 Adresát

ŽILKA HODINKY,  Schweitzerova 798/99a, Olomouc, 779 00, Česká republika, IČO 01617800, DIČ SK4120058481

Oznamujem / oznamujeme (*), že odstupujem / odstupujeme (*) od zmluvy o nákupe tohto tovaru (*)/ Poskytnutí týchto služieb (*)

 

Dátum objednania (*)/ Dátum prijatia (*)

 

Meno a priezvisko spotrebiteľa / spotrebiteľov

 

Adresa spotrebiteľa / spotrebiteľov

 

Podpis spotrebiteľa / spotrebiteľov (Iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

 

Dátum

 

(*) Nehodiace sa prečiarknite, alebo údaje doplňte. 

 

7. Právo z chybného plnenia

7.1.       Kupujúci je povinný po celú dobu užívania tovaru sa oň riadne starať, najmä v krátkych pravidelných intervaloch ho vhodným spôsobom čistiť a chrániť ho pred akýmkoľvek poškodením.

7.2.       Kupujúci uplatňuje právo z chybného plnenia  (ďalej tiež "Reklamáciu") u Predávajúceho, ak nie je stanovené inak.

7.3.       Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri dodaní nemá chyby, a že tovar bol dodaný v dohodnutom množstve, akosti, a prevedení. Tovar nemá chyby, ak:

7.3.1.     Má stanovené, alebo dohodnuté vlastnosti; ak tieto vlastnosti neboli stanovené, alebo dojednané, má vlastnosti obvyklé s ohľadom na povahu tovaru;

7.3.2.     Hodí sa k účelu, ktorý predávajúci uvádza, alebo ku ktorému sa tento tovar bežne používa;

7.3.3.     Bol dodaný v zodpovedajúcom množstve, miere, alebo hmotnosti;

7.3.4.     Bol dodaný v strednej akosti;

7.3.5.     Vyhovuje požiadavkám právnych predpisov;

7.3.6.     Bol ako chybný tovar predaný za nižšiu cenu a tento nedostatok (chyba) bola uvedená v špecifikácii konkrétneho tovaru.

7.4.       Kupujúci nemá právo z chybného plnenia, ak došlo k zmene vlastností tovaru, ktorá je spôsobená:

7.4.1.     Opotrebením tovaru spôsobeným obvyklým užívaním;

7.4.2.     Nesprávnym používaním tovaru;

7.4.3.     Nedostatočnou, alebo nevhodnou údržbou tovaru;

7.4.4.     Prirodzenou zmenou materiálov (najmä kožou, ocele, skla), z ktorých je tovar vyrobený;

7.4.5.     Poškodením kupujúcim, treťou osobou, alebo vyššou mocou;

7.4.6.     Zásahom neautorizovaného servisu;

7.4.7.     V ďalších prípadoch stanovených Občianskym zákonníkom.

7.5.       Ak bol dodaný tovar a tento tovar nespĺňa požiadavky podľa odseku 7.3 (teda tovar vykazuje chybu) a chyba sa u tohto tovaru prejavila v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí.

7.6.       Práva kupujúceho z chybného plnenia v prípade odseku 7.5 sú nasledujúce. Kupujúci má právo požadovať dodanie nového kusu tovaru bez chýb, ak to nie je vzhľadom k povahe chyby neúmerné, ale ak sa chyba týka len súčasti tovaru, môže kupujúci požadovať iba výmenu súčasti tovaru. Ak nie je možné vymeniť súčasť tovaru, resp. chybný tovar za iný tovar bez chýb, je kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy.

7.7.     Ak je to však vzhľadom k povahe chyby neúmerné (postup podľa ods 7.6), najmä ak možno chybu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie chyby a odsek 7.6 sa neuplatňuje.

7.8.       Kupujúci je oprávnený uplatniť práva z chybného plnenia v lehote 24 mesiacov odo dňa dodania tovaru.

7.9.       Ak má tovar odstrániteľné chyby, tj také chyby, ktoré možno opravou odstrániť, bez toho, aby utrpel vzhľad a funkcie tovaru, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie chyby. Ak to nie je vzhľadom k povahe chyby neúmerné, môže kupujúci požadovať dodanie nového kusu tovaru bez chýb, ale ak sa chyba týka len súčasti tovaru, môže kupujúci požadovať iba výmenu súčasti tovaru. Ak nie je možné vymeniť súčasť tovaru, resp. chybný tovar za iný tovar bez chýb, je kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy, alebo požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru.

7.10.    V prípade odstrániteľnej chyby má kupujúci právo na dodanie nového tovaru, alebo na odstúpenie od zmluvy aj vtedy, ak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie odstrániteľnej chyby po oprave, alebo pre väčší počet odstrániteľných chýb tovar riadne užívať.

7.11.    Ak neodstúpi kupujúci od zmluvy, alebo neuplatní právo na dodanie novej veci bez chýb, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez chýb, vymeniť jej súčasť, alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci neuskutoční nápravu v primeranom čase.

7.12.    Ak má tovar neodstrániteľné chyby, tj také chyby, ktoré opravou nemožno odstrániť, má kupujúci právo požadovať dodanie nového tovaru bez chýb alebo odstúpiť od zmluvy. V prípade, že sa dá aj tovar cez jeho chybu používať a kupujúci nepožaduje dodanie nového tovaru, ani neodstúpil od zmluvy, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru.

7.13.    Kupujúci riadne uplatní právo z chybného plnenia vtedy, keď vytkne Predávajúcemu chyby tovaru, navrhne spôsob riešenia (zvolí si právo, ktoré mu podľa jeho názoru patrí – napr. bezplatné odstránenie chýb) a tovar riadne doručí, alebo inak dodá Predávajúcemu. Kupujúci berie na vedomie tú skutočnosť, že v prípade uplatnenia práva z chýb prostredníctvom prepravnej spoločnosti, pošty atp. (Dodanie chybného tovaru Predávajúcemu), je potrebné tento tovar kvalitne zabaliť, najlepšie do pôvodného obalu, aby nedošlo k poškodenie tovaru.

7.14.    Práva z chybného plnenia, ako aj práva kupujúceho, podľa ods 7.2, je nutné uplatniť bez zbytočného odkladu po tom, čo chyba vyšla najavo. Ďalšie užívanie tovaru môže zapríčiniť prehĺbenie chyby a následné znehodnotenie tovaru, alebo nemožnosť posúdenie príčiny chyby.

7.15.    Predávajúci povinný prijať Reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzke, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, alebo poskytovaných služieb, prípadne aj v sídle, alebo mieste podnikania. Predávajúci je povinný kupujúcemu, ktorý je Spotrebiteľom, vydať písomné potvrdenie o tom, kedy toto právo uplatnil, čo je obsahom Reklamácie a aký spôsob vybavenia Reklamácie požaduje.

7.16.    Predávajúci ďalej vydá potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia Reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia Reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené na vykonanie opravy.

7.17.    Predávajúci, alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto doby sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu tovaru na odborné posúdenie chyby. Reklamácia vrátane odstránenia chyby musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci s kupujúcim, ktorý je Spotrebiteľom, nedohodne na dlhšej dobe. Po uplynutí tejto doby má kupujúci, ktorý je Spotrebiteľom, rovnaké práva, ako by išlo o chybu, ktorú nemožno odstrániť.

 

Spýtajte sa na čokoľvek
Kontakt
+420775955998
(Po–Pá: 9:00–15:00 hod)
Garancia originality
za originalitu ručíme svojím menom
Rodinná firma
ktorá robí poctivý obchod
Do druhého dňa
tovar skladom u vás pri objednávke do 12:00
U všetkých objednávok
ide doprava na nás
Máte radi hodinky?

My tiež. Nechajte si raz za čas poslať naše novinky, špeciálne akcie a zľavy:

Facebook Instagram Youtube
Platobné metódy
platební metody

Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku.

Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane on-line; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.